Sunday, September 9, 2012

Tinh Vo Tran Chan

Tinh Vo Tran ChanTinh Vo Tran Chan

Biên đạo Thái Tinh Thịnh
Với sự tham gia của: Đổng Khiết - Trần Tiểu Xuân - Doãn Tử Duy - Sở Dật Nam - Lưu Tử Hào
Producted by: : Đang cập nhật
Category: Phim Võ Thuật,
Country: Phim Trung Quốc,
Time:: 30 tập
Năm sản xuất: 2010

Infomation: Phim tinh Tinh V õ Tr ần Ch ân l à b ộ phim v õ thu ật Trung Qu ốc v ới s ự di ễn xu ất c ủa: Tr ần Ti ểu Xu ân ( Tr ần Ch ân), Đ ổng Khi ết ( Ph ương Th ế H ân),… Phim Tinh V õ Tr ần Ch ân v ới nh ững pha bi ểu di ễn v õ thu ật đ ẹp m ắt , b ên c ạnh đ ó c òn n êu cao tinh th ần y êu n ư ớc v à b ảo v ệ ng ư ời d ân c ủa c ác anh h ùng v õ thu ật Trung Qu ốc tr ư ớc s ự th ống tr ị c ủa Nh ật  Phim Tinh V õ Tr ần Ch ân l à m ột c âu chuy ện k ể v ề Tr ần Ch ân m ột ng ư ời s ống trong th ời tranh chi ến gi ữa Trung Qu ốc v à Nh ật.Phim Tinh Võ Trần Chân Tr ần Ch ân l à m ột ng ư ời r ất c ó n ăng khi ếu v ề v õ thu ật, v ì v ậy anh l à m ột đ ệ t ử c ưng c ủa Ho ắc Nguy ên Gi áp - m ột b ậc th ầy v õ thu ật c ủa Tinh V õ m ôn.Trong phim Tinh Võ Trần Chân Th ời lo ạn l ạc Tr ần Ch ân c ùng con c ủa s ư ph ụ anh l à Ho ắc Đ ông Gi ác ph ải đ ến B ắc B ình đ để l ánh n ạn v à anh l àm th êu  cho gia đ ình h ọ Ph ương, l úc b ấy gi ờ anh đ ổi t ên th ành Tr ần Tri Ân. Đ ông Gi ác l à m ột ng ư ời gi ỏi v õ th u ật,  anh k ết th ân v ới Ph ư ương Th ế H ân - ti ểu th ư nh à h ọ Ph ương v à v õ tr ạng nguy ên Ho àng Ph ổ. Nh ưng v ề sau Ho àng Ph ổ l ại mu ốn tranh ch ấp x ư ởng d ệt v ới gia đ ình h ọ Ph ương v à theo đ ó Tr ần Ch ân c ũng b ị l ôi k éo v ào….

No comments:

Post a Comment