Sunday, September 16, 2012

Phim Lien Thanh Quyet

Lien Thanh QuyetLien Thanh Quyet

Director:Đang cập nhật
Diễn viên: Quách Tấn An, Lê Mỹ Nhàn, Tạ Ninh, Tăng Giang
Producted by: : Đang cập nhật
Phm của: Phim Tình Cảm,Phim Võ Thuật,Phim Tâm Lý,
Phim nước: Phim Hồng Kông,
Time:: 20 Tập
Năm sản xuất: 2000

Nội dung phim: <span id="result_box&q! uot; class="" lang="vi"><span class="">Dik</span> <span class="hps">Wan</span> <span class="hps">(Roger</span><span>) &amp;</span> <span class="hps">Chik</span> <span class="hps atn">Fong (</span><span>Kitty</span><span>)</span> <span class="hps">lớn lên cùng nhau</span><span>.Phim kể về Liên Thành Quyết</span> <span class="hps">Wan</span> <span class="hps">là học trò</span> <span class="hps">của cha</span> <span class="hps">Fong</span><span>,</span> <span class="hps">Chik</span> <span class="hps">Cheung</span> <span class="hps">Bát</span><span>.Bộ phim Liên Thành Quyết</spa! n> <span class="hps">Họ</span> <! span cla ss="hps">yêu nhau</span> <span class="hps">và dự tính</span> <span class="hps">về việc</span> <span class="hps">kết hôn sớm</span><span>.</span> <span class="hps">Chik</span> <span class="hps">Cheung</span> <span class="hps">Bát</span> tránh mặt những huynh đệ <span class="hps"></span><span class="hps"></span><span class="hps"></span><span class="hps"></span> <span class="hps">kung fu</span> <span class="hps">của mình</span> <span class="hps">bởi vì anh ta</span> <span class="hps">không muốn bị</span> <span class="hps">phiền</span> <span class="hps">về</span> b�! � kíp <span class="hps">kung</span> <span class="hps">fu</span> <span class="hps">tuyệt mật</span> <span class="hps">mà</span> anh được học từ sư phụ của mình<span class="hps"></span><span>, được gọi là</span> <span class="hps atn">"Liên Thành Quyết</span><span class="hps"></span><span>.</span><span>"</span> Trong quá khứ <span class="hps">Chik</span> <span class="hps">Cheung</span> <span class="hps">Bat &amp;</span> <span class="hps">2</span> <span class="hps">kung</span> <span class="hps">fu</span> <span class="hps">của mình</span> kết hợp ám sát sư phụ của họ để đán! h cắp bí kíp Liên Thành Quyết - <span>Mui</sp! an> & lt;span class="hps">Nim</span> <span class="hps atn">Sang</span><span class="hps"></span><span>,</span> <span class="hps">nhưng thật</span><span class="hps"></span> Mui <span class="hps">Nim</span> <span class="hps">Sang</span> <span class="hps">không có nó</span><span>.</span> <span class="hps">Kể từ đó</span><span>, 3</span> <span class="hps">đã trở thành</span> <span class="hps">kẻ thù, vì</span> <span class="hps">họ từng</span> <span class="hps">nghĩ rằng</span> <span class="hps">một trong số họ</span> <span class="hps">biết được</span> <span class="hps">nơi ! cất giữ của</span> <span class="hps">Liên Thành Quyết</span><span>.</span> <span class="hps">Mặc dù</span> <span class="hps">Chik</span> <span class="hps">Cheung</span> <span class="hps">Bát</span> <span class="hps">vẫn còn là một</span> <span class="hps">người</span> <span class="hps">đàn</span> <span class="hps">ông</span> <span class="hps">rất tham vọng</span> <span class="hps">và tham lam</span><span>,</span> <span class="hps">anh giả vờ như</span> <span class="hps">sống</span> <span class="hps">ẩn dật</span> <span class="hps">với</span> <span class="hps">co! n gái của mình</span> <span class="hps"! >và học sinh</span> <span class="hps">mồ côi</span> <span class="hps">của mình</span><span>.</span><br><span>Nhưng</span> <span class="hps"></span><span class="hps"></span> <span class="hps">cuối</span> <span class="hps">cùng</span> <span class="hps">khi</span> <span class="hps">ông</span> <span class="hps">được phát hiện bởi</span> <span class="hps">Man</span> <span class="hps">Jun</span> <span class="hps">San,</span> <span class="hps">lâu đời nhất</span> <span class="hps">của</span> <span class="hps">ông</span> <span class="hps">si</span> <span class="hps&qu! ot;>hing</span><span>.</span> <span class="hps">Chik</span> <span class="hps">Cheung</span> <span class="hps">Bát</span> <span class="hps">mịn</span> <span class="hps">nói</span> <span class="hps">chuyện</span> <span class="hps">theo cách của mình</span> <span class="hps">và</span> <span class="hps">quyết định làm việc</span> <span class="hps">cùng</span> <span class="hps">với</span> <span class="hps">Man</span> <span class="hps">Jun</span> <span class="hps">San</span> <span class="hps">lại một lần nữa</span> <span class="hps">trong việc tìm kiếm</span> <span class="! ;hps">của</span> <span class="hps"! ;>LSK </span><span>.</span> <span class="hps">Sau</span> <span class="hps">khi</span> <span class="hps">hiệp ước</span> <span class="hps">này</span><span>,</span> <span class="hps">Chik</span> <span class="hps">Cheung</span> <span class="hps">Bát</span> <span class="hps">của</span> <span class="hps">gia đình chuyển</span> <span class="hps">vào</span> <span class="hps">các hộ gia đình</span> <span class="hps">Man</span><span>.</span> <span class="hps">Man</span> <span class="hps">Jun</span> <span class="hps">San</span> <span class="hps">con trai</span><span>, Man</spa! n> <span class="hps">Kau</span> <span class="hps">(Francis</span><span class="">)</span> <span class="hps">ngay</span> <span class="hps">lập</span> <span class="hps">tức</span> <span class="hps">rơi vào</span> <span class="hps">tình yêu với</span> <span class="hps">Fong</span><span>.</span> <span class="hps">Man</span> <span class="hps">Kau</span> <span class="hps">không thích</span> <span class="hps">thực tế là</span> <span class="hps">Wan</span><span class="">, một cậu bé</span> <span class="hps">nước</span> <span class="hps">measly</span><span>,</span> ! <span class="hps">chiến</span> <spa! n class= "hps">thắng</span> <span class="hps">tình cảm</span> <span class="hps">Fong</span><span>.</span> <span class="hps">Man</span> <span class="hps">Tháng Sáu</span> <span class="hps">San</span> <span class="hps">là</span> <span class="hps">quan tâm đến</span> <span class="hps">ý tưởng</span> <span class="hps">của việc có</span> <span class="hps">con trai ông</span> <span class="hps">kết hôn</span> <span class="hps">Fong</span> <span class="hps">để có được</span> <span class="hps">gần gũi hơn với</span> <span class="hps">Chik</span> <span class="hps">Cheung</span> &! lt;span class="hps">Bát</span><span>.</span> <span class="hps">Để có được</span> <span class="hps">Wan</span> <span class="hps">ra</span> <span class="hps">khỏi</span> <span class="hps">con đường của họ</span><span>,</span> <span class="hps">Man</span> <span class="hps">Jun</span> <span class="hps">San</span> <span class="hps">tình nhân</span> <span class="hps">(Cheng</span> <span class="hps">Yim</span> <span class="hps">Foong</span><span>)</span> <span class="hps">cáo buộc</span> <span class="hps">Wan</span> <span class="hps">ăn cắp</span> <span class="hps"! ;>đồ trang sức</span> <span class="hps&q! uot;> của mình và</span> <span class="hps">hiếp dâm</span><span>.</span> <span class="hps">Wan</span> <span class="hps">do đó đã được</span> <span class="hps">đưa vào tù</span> <span class="hps">cho việc này.</span> <span class="hps">Ông được</span> <span class="hps">trái tim</span> <span class="hps">bị phá vỡ bởi</span> <span class="hps">thực tế là</span> <span class="hps">Fong</span> <span class="hps">không tin vào</span> <span class="hps">sự vô tội của mình</span><span>.</span> <span class="hps">Ở giữa</span> <span class="hps">sự hỗn loạn này</span><span>,</span> <span cl! ass="hps">Fong</span> <span class="hps">đã</span> <span class="hps">kết hôn với</span> <span class="hps">Man</span> <span class="hps">Kau</span><span>.</span> <span class="hps">Fong</span> <span class="hps">tin rằng</span> <span class="hps">chồng của cô sẽ</span> <span class="hps">giúp</span> <span class="hps">Wan</span> <span class="hps">vì</span> <span class="hps">Man</span> <span class="hps">Kau</span> <span class="hps">trả</span> <span class="hps">thường xuyên đến thăm</span> <span class="hps">chính thức</span> <span class="hps">bỏ tù</span> <span class=&quo! t;hps">Wan</span><span>.</span> <! span cla ss="hps">Nhưng trong thực tế</span><span>,</span> <span class="hps">Man</span> <span class="hps">Kau</span> <span class="hps">chỉ được</span> <span class="hps">hối lộ</span> <span class="hps">quan chức</span> <span class="hps">để giữ</span> <span class="hps">Wan</span> <span class="hps">trong tù</span><span>.....</span></span>

No comments:

Post a Comment